Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, όπως:

  • Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικού (του άρθρου 3 του Ν.4178/2013)
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Πιστοποιητικό Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροσταστίας
  • Βεβαίωση Χρήσεων Γης
  • Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας
  • Βεβαίωση Χώρου Κυρίας Χρήσης (για επιχειρήσεις, ιατρεία κτλ)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου