Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με τις νέες χρήσεις ΓΗΣ

Το εύρος και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, που επιτρέπονται από τα πολεοδομικά σχέδια έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την έκδοση του νέου προεδρικού διατάγματος.
Σε αυτό προβλέπονται 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων.

Οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων που εισάγονται αφορούν τόσο στην προώθηση υποδοχέων για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής (Τεχνολογικό Πάρκο) και στη συγκέντρωση αστικών υποδομών και άλλων ιδιαίτερων χρήσεων, όσο και στην προστασία της γεωργικής γης (Αγροτική χρήση) και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (Περιοχές Προστασίας). Η νέα κατηγορία της αποκλειστικής κατοικίας αφορά μόνο τις υφιστάμενες περιοχές που έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία, βάσει των ειδικών διαταγμάτων που τις διέπει.
Κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθεί το εύρος τόσο των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, όσο και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.
Βασική αρχή για την ανάμιξη των ειδικών χρήσεων, που περιλαμβάνονται στις επιμέρους γενικές κατηγορίες, αποτελεί η διατήρηση του αμιγούς πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής χρήσης ο οποίος, όμως, εμπλουτίζεται με συμπληρωματικές και συμβατές με αυτόν δραστηριότητες και λειτουργίες.

Στις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνονται οι


 1. Αποκλειστική κατοικία

 2. Αμιγής κατοικία

 3. Γενική κατοικία

 4. Πολεοδομικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς

 5. Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία

 6. Κοινωφελείς λειτουργίες

 7. Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο

 8. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

 9. Χονδρεμπόριο – Εμπορευματικό Κέντρο

 10. Τεχνολογικό Πάρκο

 11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης

 12. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας

 13. Ιδιαίτερες χρήσεις

 14. Αγροτική χρήση

 15. Περιοχές Προστασίας


Πηγή: eRED

Επισυνάπτεται το σχετικό Π.Δ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr

 

Κράτα το