Νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb: Προϋποθέσεις και Φορολογία

Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού έφερε ο πρόσφατα δημοσιευθείς Νόμος 4472/2017.